Priebeh predaja spoločnosti

Najprv je potrebné kontaktovať nás kontaktovať (1) za účelom špecifikácie Vašich požiadaviek a zároveň aj poskytnutia informácií nevyhnutne potrebných na vyhotovenie relevantnej dokumentácie. Dohodneme si termín osobného stretnutia (2), na ktorom dôjde k podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu a iných dokumentov súvisiacich s týmto úkonom. Na niektorých listinách sa vyžaduje úradné overeie pravosti podpisov oprávnených osôb, preto je účelné stretnutie uskutočniť priamo v notárskom úrade (priestory našej kancelárie sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti notárskeho úradu). Podpisom dokumentácie je Vaša súčinnosť na prevode ukončená. Naša spoločnosť následne spracuje a zabezpečí podanie návrhu na zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra na kľúč (3). Završením procesu je ohlásenie zmien vykonáných v spoločnosti našími právnikmi na príslušných úradoch v súlade s platnou legislatívou (4).