Výhody ready-made spoločnosti

Ready-made spoločnosť sa stane Vašou po prevedení obchodného na Vás, čiže podpisom zmluvy o prevode obchodného podielu. Konať za spoločnosť môže konateľ okamihom jeho vymenovania do funkcie valným zhromaždením, ktoré bude vytvorené Vami (t.j. okamžite po podpise dokumentov). Napriek tomu, že sa všetky skutočnosti v súvislosti so zmenou vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti zapisujú do obchodného registra, účinok prevodu obchodného podielu nastáva už podpisom zmluvy o prevode obchodného podielu a nasledujúci zápis v obchodnom registri má už iba potvrdzujúci, tzv. deklaratórny účinok. Zápis obchodný register vykoná do piatich pracovných dni od riadneho podania návrhu na zápis.